// All Examples Written by Casey Reas and Ben Fry
// unless otherwise stated.

Eye[] e = new Eye[3]; // największą zmianą jest użycie tablicy zamiast szeregu zmiennych
void setup(){
 size(500, 480);
 smooth();
 noStroke();
 e[0] = new Eye( 400, 110, 80, #3333FF );
 e[1] = new Eye( 150, 150, 120, #00FF66 ); 
 e[2] = new Eye( 250, 300, 200, #990000 );
}

void draw(){
 background( 0 );
 for( int i = 0; i < e.length; i ++ ){ // co znacząco skraca kod
  e[i].update( mouseX, mouseY );
  e[i].display();
 }
}

class Eye {
 int ex, ey;
 int size;
 float angle = 0.0;
 color col; // dodane zostały również indywidualne kolory oczu

 Eye(int x, int y, int s, color c ) {
  ex = x;
  ey = y;
  size = s;
  col = c;
 }

 void update(int mx, int my) {
  angle = atan2(my-ey, mx-ex);
 }

 void display() {
  pushMatrix();
  translate(ex, ey);
  fill( 255 );
  ellipse(0, 0, size, size);
  rotate(angle);
  fill( col );
  ellipse(size/4, 0, size/2, size/2);
  popMatrix();
 }
}